Avanti Turnivo

Algemene Voorwaarden

Algemene lidmaatschaps- en inkoopvoorwaarden Avanti-Turnivo 

 1. Aansprakelijkheid
  • Avanti-Turnivo is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen. Wij raden aan om waardevolle voorwerpen mee te nemen in de zaal waar lessen worden aangeboden.
  • Avanti-Turnivo is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die mochten ontstaan voor, tijdens of na de les of bij verenigingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, tenzij er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, te weten:
   • Tijdens deelname aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door Avanti-Turnivo c.q. de Koninklijke Nederlandse Gymnastische Unie zijn vastgesteld en tijdens het rechtstreeks gaan en komen naar de plaats waar deze activiteiten plaatsvinden.
   • Tijdens de activiteiten onder 1.2.1. voornoemd geldt een verzekering ingeval een overlijden tijdens een ongeval plaatsvindt danwel ingeval een persoon als gevolg van een ongeval blijvend invalide wordt.
   • Kosten van geneeskundige behandeling zoals, maar niet beperkt tot, een dokter, tandarts, ziekenhuisbehandeling, revalidatie en kosten verband houdend met verlies van arbeidsinkomsten zijn (onder meer) niet meeverzekerd.
   • Enige aansprakelijkheid wordt slechts gedekt door de verzekering indien een ongeval binnen 24 uren na afloop van het ongeval worden gemeld bij het bestuur van Avanti-Turnivo via e-mail adres info@avanti-turnivo.nl. Indien er géén melding wordt gedaan binnen 24 uren, vervalt in principe het recht op aanspraak, tenzij het bestuur anders beslist.
  • Avanti-Turnivo adviseert alle leden en/of deelnemers en/of anderszins betrokkenen een sportkeuring te ondergaan, op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid.
  • Avanti-Turnivo kan een deelnemer weigeren verder deel te nemen aan lessen wanneer hij/zij normale omgangsvormen en de navolgende regels niet in acht neemt, onverminderd hetgeen in de statuten der vereniging bepaald:
   • Grof taalgebruik of fysiek geweld vóór, tijdens of na de les of activiteit, danwel door uitlatingen in social media of richting (mede-)leden of in welke vorm dan ook;
   • Het niet respecteren van (mede-) sporters en hun prestaties;
   • Het (opzettelijk) niet schoonhouden dan wel niet op orde houden van de zaal en/of kleedaccomodatie en/of flankerende ruimtes welke gehuurd worden door de vereniging ;
   • Het zich schuldig maken aan strafbare feiten zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht en/of strafbare feiten in enig andere wet in formele zin, voor zover dit naar het oordeel van het bestuur raakt aan het lidmaatschap der vereniging.

 2. Inschrijving en contributie

  • Geïnteresseerden in de sportlessen van Avanti-Turnivo kunnen geheel vrijblijvend deelnemen aan twee gratis proeflessen. Ouders zijn uitgenodigd om de sportles bij te wonen.
  • Inschrijving geschied via het inschrijfformulier op de website. De ingeschrevene (hierna: lid) is bij inschrijving een inschrijfgeld van € 25 verschuldigd. Het lid heeft recht op één T-shirt van de vereniging, op te halen op een door het bestuur te bepalen locatie.
  • Vanaf de datum van inschrijving bestaat er een lidmaatschap van Avanti-Turnivo van de deelnemer voor onbepaalde tijd.
  • Opzegging dient schriftelijk of via e-mail aan ledenadministratie@avanti-turnivo.nl te geschieden vóór 1 juni van enig kalenderjaar, waarbij het lidmaatschap eindigt per 1 juli van datzelfde kalenderjaar. Opzegging na 1 juni van enig kalenderjaar betekent dat de opzegging geldig is gedaan met ingang van 1 juli van het daaropvolgend kalenderjaar. Behoudens hetgeen in de statuten der vereniging is bepaald, kan het bestuur in gevallen afwijkend beslissen.
  • De contributie is verschuldigd bij aanvang van een seizoen (een seizoen loopt van 1 september tot en met augustus van het daaropvolgend kalenderjaar). Bij de contributie is een lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Gymnastische Unie inbegrepen.
  • De Algemene Ledenvergadering der vereniging kan voor (groepen van) leden beslissen dat een afwijkend contributieregime geldt.
  • Avanti-Turnivo heeft het recht de contributie periodiek te verhogen, per besluit van de Algemene Ledenvergadering. U wordt hierover tijdig geïnformeerd, voor bestaande leden gaat een contributieverhoging pas in met ingang van het eerstvolgende seizoen. Informatie hierover treft u in voorkomende gevallen aan op de website.
 1. Lessen
  • De duur van de lessen is als gemeld op de website www.avanti-turnivo.nl, waarbij heeft te gelden dat lessen minimaal vijftig minuten duren.
  • De lessen worden gevolgd door het lid zelf, in de regel zonder aanwezigheid van ouders/familie/vrienden, met uitzondering van de ouder-kind lessen en de vrienden en vriendinnenlessen.
  • Van leden wordt vereist dat zij verschijnen in sportkleding, bijvoorbeeld een gympakje, T-shirt, gymbroek en eventueel gymschoenen met witte zolen. Een andere kleur zolen dan wit is niet toegestaan tijdens de lessen. Het is niet verplicht om sportschoenen te dragen.
  • Indien een lid last heeft van een blessure of lichamelijke beperking, dient hij/zij dit voor het deelnemen aan de lessen door te geven aan de train(st)er. De vereniging kan een lid begeleiden naar (fysiotherapeutische) begeleiding.
  • Avanti-Turnivo heeft het recht om lessen incidenteel af te zeggen:
   -Wanneer de vereniging door omstandigheden géén toegang heeft tot de door haar gehuurde sportruimtes
   -Bij uitval van train(st)ers wanneer geen passende vervanging voorhanden is

Ingeval er sprake is van incidentele afzegging van lessen wordt u hier zo snel mogelijk van tevoren over geïnformeerd.

 • Tijdens schoolvakanties vinden er in beginsel géén lessen plaats, tenzij de train(st)er van het lid anders aangeeft