Het houden van een fysieke de algemene ledenvergadering heeft onze voorkeur, maar mocht het door de corona regels helaas nog niet kunnen, dan houden we de ledenvergadering digitaal via Teams. Hiervoor moet u zich vooraf aanmelden. Onder in dit bericht leest u hoe dit kan. Mochten we 18 mei wel elkaar fysiek kunnen treffen dan melden we tijdig waar de ledenvergadering wordt gehouden.

Agenda: 

 1. Opening;
 2. Info en terugblik 2019-2020 door de voorzitter;
 3. Goedkeuring (concept) notulen ALV 2019;
 4. Goedkeuring op meerjarenbeleidsplan;
 5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2019 en 2020 (inclusief verslag kascommissie en voorstel tot décharge);
 6. Goedkeuring begroting 2021;
 7. Benoeming nieuwe kascommissie voor boekjaar 2021;
 8. Besluitvorming over gemiste trainingen door lockdown

Noot: Hierbij opgemerkt dat restitutie de financiële positie van de vereniging aanzienlijk verslechtert aangezien salariskosten doorlopen en er nog steeds geen definitief uitsluitsel is over compensatie van zaalhuur.  

 1. Bestuurswisselingen:

Vertrek penningmeester Stefan Wouters
Aangekondigd vertrek voorzitter per 2023
Aanstelling nieuwe penningmeester Bas Vennix
Aanstelling nieuwe secretaris Tineke Verdonk
Gewenst nog twee nieuwe bestuursleden

 1. W.v.t.t.k. en rondvraag incl. evt. ingekomen vragen
 2. Sluiting.

Aanmelden voor digitale Algemene ledenvergadering
Een digitale ALV is anders dan normaal. Voor de goede orde volgen we de richtlijn van NOC-NSF hiervoor. U kunt zich aanmelden voor de digitale algemene ledenvergadering via Teams vanaf 18 april tot en met 12 mei. Om deel te nemen aan de digitale Algemene ledenvergadering gaat u naar het ledenportaal
Daar is een ‘les – ledenvergadering’ aangemaakt. U ontvangt na 12 mei op het bij ons bekende e-mailadres een link om de ALV via Teams bij te wonen.
De stukken voor de vergadering kunt u als lid of rechtmatige vertegenwoordiger van een minderjarig lid per e-mail opvragen na uw aanmelding door te mailen naar ALV@avanti-turnivo.nl. Wij verzoeken u wel vertrouwelijk met de stukken om te gaan.

Vragen stellen
In verband met de voor ons benodigde voorbereidingstijd kunt u tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering via e-mail aan ALV@avanti-turnivo.nl vragen stellen over de agenda, de stukken en gevraagde besluitvorming. Wij zullen de input bundelen en onze antwoorden voorafgaand aan de ALV op de website plaatsen en indien nodig bespreken of toelichten tijdens de ALV. Als we elkaar fysiek treffen behandelen we de vragen tijdens de vergadering i.p.v. vermelding op de website.

Er twee vragen binnengekomen. Die treft u hieronder aan inclusief een verwoording zoals de antwoorden binnen het bestuur besproken zijn.

 1. Welke tegemoetkomingen heeft de club gekregen i.v.m. Corona?

Antwoord: De vereniging heeft een voorschot NOW ontvangen naar een bedrag van € 7.108. Deze subsidie is nog niet vastgesteld. Het is onzeker of en naar welk bedrag deze subsidie uiteindelijk zal worden vastgesteld.

Verder heeft de vereniging een subsidie vanuit de TOGS ontvangen van € 4.000. Voor de huisvestingskosten is compensatie verkregen voor de maanden maart t/m mei 2020 naar een bedrag van circa € 8.000. Het totaal aan compensatie bedraagt dus circa € 19.000 (waarvan € 12.000 daadwerkelijk vaststaat).

Hier staat tegenover dat er circa € 16.000 aan contributie is misgelopen ten opzichte van de begroting, vanwege lagere instroom van nieuwe leden en groepen die niet hebben mogen starten.

De tot nog toe ontvangen compensatie vanuit de overheid, is onvoldoende om de gemiste inkomsten te dekken.

 

 1. Komt er restitutie op de contributie vanwege corona?

Antwoord: Het is aan de ledenvergadering om besluiten te nemen ten aanzien van de contributie en dus eventuele restitutie.

In dit verband merkt het bestuur op dat 2020 met een verlies is afgesloten. Ook de begroting 2021 sluit met een verlies. Er worden op dit moment veel afmeldingen ontvangen van leden en sponsors, waardoor het onduidelijk is hoe 2021 financieel zal worden afgesloten. Dit terwijl een grote investering (vervanging valkuilen Reusel) zal moeten worden gedaan in 2021, die een beroep zal doen op de liquide middelen naar een bedrag van circa € 40.000.

Het bestuur adviseert om de komende maanden en het nieuwe seizoen eerder extra activiteiten te ontwikkelen die direct bijdragen aan de doelstelling van de vereniging in plaats van een financiële tegemoetkoming daar dit laatste de continuïteit van de vereniging in gevaar kan brengen.